Opiskelu

Ammatillinen peruskoulutus valmistaa käytännön ammattilaiseksi. Koulutus antaa laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet ja työelämän edellyttämän ammattitaidon. Suoritettu perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.

Laki ammatillisesta koulutuksesta on tullut voimaan 1.1.2018. Lainsäädännön muutos vaikuttaa myös niiden opiskelijoiden opiskeluun, jotka ovat aloittaneet tutkinnon suorittamisen ennen lainsäädännön voimaan tuloa. Tällaisia asioista ovat mm. työelämässä järjestettävä koulutus, henkilökohtaistaminen sekä osaamisen osoittaminen. Tutkinnon perusteet uudistuvat vaiheittain ja päivitämme niistä sivuille sitä mukaan kun uudet perusteet julkaistaan. Perustutkinnon vuoden 2018 alusta aloittavat alkavat suorittaa tutkintoa uusien tutkinnon perusteiden mukaisesti.

Laajuus

Ammatillisen peruskoulutuksen laajuus on 180 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp).

Liiketoiminnan perustutkintoon (merkonomi) voi tutustua tarkemmin ePerusteissa

Tieto-ja viestintätekniikan (datanomi) tutkinnon perusteisiin pääset tästä


Työpaikalla tapahtuva oppiminen

Työpaikalla järjestettävä koulutus toteutetaan joko koulutussopimuksella tai oppisopimuksella.

Koulutussopimukseen perustuvassa koulutuksessa opiskelija hankkii osan tutkinnon osaamisesta työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä. Koulutussopimukseen perustuvassa koulutuksessa opiskelija ei ole työsuhteessa. RPKK sopii kirjallisesti työpaikan edustajan kanssa opiskelijan osaamisen hankkimisesta työpaikalla sekä näyttöjen järjestämisestä. Sopimus tehdään jokaiselle opiskelijalle yksilöllisesti ja annetaan myös opiskelijalle tiedoksi. Koulutussopimuksen liiteeksi tulee opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittymissuunnitelman (HOKS) osa. Siinä määritellään ne tutkinnon osat ja ammattitaitovaatimukset, joihin työpaikalla hankintaan osaamista. Liitteeksi kirjataan työtehtävät, joita tekemällä tavoiteltu osaaminen saavutetaan.

Koulutussopimus ei ole työsopimus. Opiskelijalle ei makseta palkkaa tai muuta vastiketta koulutussopimuksen aikana. Myöskään työnantajalle ei makseta korvausta koulutussopimuksen perusteella. Koulutussopimus tehdään yleensä tutkinnon osa tai sitä pienempi kokonaisuus kerrallaan. Jos halutaan sopia pidemmästä jaksosta, selvitetään mahdollisuudet oppisopimukseen. Koulutussopimustyöpaikka seuraa opiskelijan osaamisen kehittymistä ja raportoi koulutuksen järjestäjälle opiskelijan osaamisen hankkimisen toteutumisesta. Koulutussopimukseen liiteeksi tuleva HOKS laaditaan Wilmassa.

Oppisopimuskoulutus perustuu määräaikaiseen työsopimukseen, jolloin osaamisesta hankitaan työpaikalla käytännön työtehtävissä. Osaamista täydennetään tarpeen mukaan muissa oppimisympäristöissä. Oppisopimuskoulutuksessa opiskelija on työsuhteessa ja työnantaja maksaa opiskelijalle työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Oppisopimukseen pätevät normaalit työsuhteen oikeudet ja velvollisuudet. Oppisopimus voidaan tehdä koko koulutusajalle/tutkintoon kerralla tai esim. tutkinnonosittain. Nimetty työpaikkaohjaaja vastaa työpaikalla tapahtuvan oppimisen seurannasta ja raportoinnista. Työnantajalle voidaan maksaa koulutuskorvausta.

Oppisopimuskoulutuksen pituus vaihtelee osaamistarpeiden HOKS:n mukaan. Oppisopimuskoulutuksessa opiskelijan pitää olla vähintään 15 vuotta täyttänyt ja  viikoittaisen työajan keskimäärin vähintään 25 tuntia.